วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

พิธีลูกเสือต่อ

การทำความเคารพของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือการทำความเคารพเวลาอยู่กับที่ เมื่อกองลูกเสือต่าง ๆ เข้าประจำที่ในสนามเรียบร้อยแล้ว ประธานเดินทางมาถึงก. เมื่อประธานพิธีเดินทางมาถึงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่งลูกเสือทำความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ให้ลูกเสือแลผู้บังคับบัญชาลูกเสือแสดงความเคารพ ดังนี้1. ลูกเสือในแถวที่ไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม ยืนตรง 2. ลูกเสือในแถวที่มีไม้พลองหรือไม้ง่ามทำวันทยาวุธ3. ลูกเสือถือธงเคารพด้วยท่าธง 4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออยู่ในแถวไม่มีไม้ถือ ทำวันทยหัตถ์5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีไม้ถือ ทำวันทยาวุธ 6. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไม่มีไม้ถือและคุมแถว ทำวันทยหัตถ์ข. ขณะกล่าวคำปฏิญาณเมื่อเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) นำกล่าวคำปฏิญาณให้ปฏิบัติดังนี้1. ลูกเสือสำรอง ทำวันทยาหัตถ์2. ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และเนตรนารีแสดงรหัส3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนทุกประเภทแสดงรหัส4. ผู้มีไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้ยกไม้พลองหรือไม้ง่ามมาไว้กึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสอง ส่วนบนของไม้พลอง หรือไม้ง่ามพิงอยู่กับแขนซ้าย ซึ่งงอข้อศอกเป็นมุมฉากรับอยู่ แล้วแสดงรหัส5. ผู้ถือธงก็ทำเช่นเดียวกับผู้มีไม้พลองหรือไม้ง่าม ต่างกันแต่เพียงโคนคันธงที่ยกมาวางให้ชิดกับเท้าขวาด้านใน6. ผู้ถือป้ายใช้มือขวาแสดงรหัส (มือซ้ายถือป้ายไว้)ค. กองลูกเสือด้านหน้าประธานในพิธี จะมีธงเป็นเครื่องหมายอยู่ 3 ธง ธงที่ 1 คือ ธงเตรียมเคารพ ธงที่ 2 คือ ธงเคารพ และธงที่ 3 คือ ธงเลิกเคารพ1. ลูกเสือในแถวที่ได้ยินคำสั่งว่า “แลขวา – ทำ” ให้ทุกคนสะบัดหน้าไปยังประธานในพิธีจนถึงธงที่ 3 จึงสะบัดหน้ากลับ แล้วเดินตามปกติ ยกเว้นคนที่เดินอยู่ขวาสุด แต่ละแถว ไม่ต้องสะบัดหน้า คงมองตรงไปขนานกับพื้น ลูกเสือที่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม เวลาสะบัดหน้าต้องแกว่งแขนด้วย ส่วนลูกเสือที่ไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม เวลาสะบัดหน้าแขนทั้งสองไม่แกว่ง ลูกเสือเมื่อได้ยินคำสั่ง “แลขวา – ทำ” ให้ทุกคนทำ แม้แต่ตนยังไม่ถึงธงที่ 2 ก็ตาม แต่เมื่อถึงธงที่ 3 แถวใดถึงก็ให้สะบัดหน้ากลับไม่ต้องมีการบอก2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไม่มีไม้ถือและผู้ควบคุมแถว แต่เมื่อธงที่ 2 ให้ทำ วันทยหัตถ์ พร้อมกับสะบัดหน้าไปยังประธานในพิธี แขนไม่แกว่งจนถึงธงที่ 3 จึงสะบัดหน้ากลับ และเดินแกว่งแขนตามปกติผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีไม้ถือ ให้เดินท่าบ่าอาวุธ เมื่อถึงธงที่ 1 ให้ยกไม้ขึ้นมาเสมอปากห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามือ เมื่อถึงธงที่ 2 ให้ทำท่าวันทยาวุธ พร้อมกับสะบัดหน้าไปยังประธานในพิธี แขนซ้ายไม่แกว่ง จนถึงธงที่ 3 ให้สะบัดหน้ากลับ ยกไม้ขึ้นเสมอปาก แล้วลดลง ในท่าบ่าอาวุธ และเดินแกว่งแขนตามปกติ 3. รองผู้กำกับลูกเสือ (ที่เดินควบคุมแถว) เมื่อถึงธงที่ 1 ให้สั่ง “ระวัง” ให้แถวลูกเสือเดินเข้าระเบียบอย่างดีที่สุด และเมื่อใกล้ถึงธงที่ 2 ให้รองผู้กำกับสั่ง “แลขวา – ทำ” ขณะเดียวกัน ให้ผู้สั่งทำความเคารพพร้อมกับคำว่า “ทำ” เมื่อถึงธงที่ 2 (ตัวเองทำ วันทยาวุธถ้ามีไม้ถือ ถ้าไม่มีไม้ถือให้ทำวันทยหัตถ์) พร้อมกับสะบัดหน้าไปยังประธานในพิธีแขนซ้าย ไม่แกว่งจนถึง ธงที่ 3 จึงสะบัดหน้ากลับ แล้วเดินแกว่งแขนตามปกติ4. ส่วนผู้ถือธง และผู้ถือป้ายให้ปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว